Someone you have lost,
but have just found us ...

... we open the door to new housing.
Slideshow
Got divorced...
... we open the door to new housing.
Slideshow
A growing family...
... we open the door to new housing.
Slideshow
No further handling, if you contact us...
... we open the door to new housing.
Slideshow
Having someone who understand you...
... we open the door to new housing.
Slideshow

Contact


Amazon Real Studio s.r.o.
Hlavná 74

entrance to the studio is from Poštová No. 1/A,
040 01 Košice
 

Tel.: +421905 236 032
E-mail: amazonreality@amazonreality.sk
Web: https://www.amazonreality.sk

Tax ID No.: 2023010495
Company ID: 45 484 571


Subject of the message
Your name *
Email *
Telephone
Message *

Data marked by * are mandatory.

Vyhlásenie dotknutej osoby

Týmto vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) oboznámila s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa AMAZON REAL STUDIO s.r.o. so sídlom Hlavná 74, 040 01 Košice,  IČO: 45 484 571 zapísaná v OR OS Košice I, vl. č. 25459/V, odd.: Sro a bola som poučená o svojich právach vyplývajúcich z článkov 12-23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov..