Porovnať nehnuteľnosti

Návrh na vklad do katastra 2021 – čo musí obsahovať

Návrh na vklad do katastra 2021 – čo musí obsahovať

Dôležitou súčasťou procesu predaja nehnuteľnosti je aj návrh na vklad do katastra. Ten musí obsahovať viaceré povinné náležitosti v zmysle katastrálneho zákona (zákon č. 212/2018 Z. z.).

Po novom, od októbra 2018, sa niektoré detaily v návrhu na vklad do katastra nehnuteľností zmenili. Pripravili sme teda pre vás stručný prehľad náležitostí tohto návrhu pre rok 2021 jednak pre fyzické osoby, právnické osoby, ale aj pre mnohé osobité prípady. Zistite, na čo všetko netreba zabudnúť…

 

Identifikačné údaje navrhovateľa

Identifikačné údaje - vklad do katastra

V prvom rade si treba uvedomiť, že konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností sa začína vždy na návrh účastníka a mali by ho podať obaja účastníci spoločne. Ak ho chce podať len jeden, tak je dobré sa na tom dopredu dohodnúť v zmluve.

 

Základné údaje, ktoré musí obsahovať sú pre fyzickú osobu nasledovné:

 • meno,
 • priezvisko,
 • rodné priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • rodné číslo (ak ide o cudzinca treba iný identifikátor),
 • miesto trvalého pobytu,
 • adresu na doručovanie v tuzemsku (ak je odlišná od miesta trvalého pobytu) a
 • údaj o štátnej príslušnosti.

Tiež platí, že ak nemá fyzická osoba adresu evidovanú v registri obyvateľov a v návrhu neuvedie adresu na doručovanie, okresný úrad doručí poštu oznamom na svojej úradnej tabuli a na svojom webe. Pošta sa potom považuje za doručenú po 15 dňoch od dátumu vyvesenia.

 

V prípade právnickej osoby sa uvádza:

 • názov spoločnosti,
 • identifikačné číslo (IČO),
 • sídlo a
 • adresa na doručovanie (ak je odlišná od sídla).

 

Okresný úrad, ktorému návrh adresujete

Katastrálne konanie je vždy na príslušnom okresnom úrade a v územnom obvode, kde sa nachádza nehnuteľnosť. V prípade ak sa zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom týka nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v územnom obvode viacerých okresných úradov, tak sa ním môže zaoberať ktorýkoľvek z nich.

 

Predmet návrhu a označenie právneho úkonu

Návrh na vklad do katastra

Návrh na vklad do katastra má v podstate rovnakú formu, aká sa používa pri bežných úradných žiadostiach. Teda v zmysle niečo ako: „Vec: ………..“

Pri označení právneho úkonu sa odporúča uviesť názov zmluvy opísaný priamo zo zmluvy – napríklad kúpna zmluva, nájomná zmluva… Toto označenie právneho úkonu je dôležité z dôvodu vzniku, zmeny alebo zániku práva k nehnuteľnosti. Musí byť preto jasne špecifikované.

 

Označenie nehnuteľnosti a veľkosti spoluvlastníckeho podielu

Nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) sa označuje údajmi, ktoré sú určené katastrálnym zákonom a to podľa katastrálneho územia, na ktorom sa nachádza. označenie nehnuteľností – § 42 ods. 2 písm. c).

Prirodzene, nezabudnite tiež označiť veľkosť spoluvlastníckeho podielu, ktorý sa vyjadruje zlomkovým číslom v pomere k celku.

 

Číslo úradného overenia geometrického plánu

Číslo úradného overenia je dôležité najmä vtedy, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, prípadne ak sa zriaďuje vecné bremeno k časti pozemku. Tiež je nutné pri zápise údajov, a to podľa § 46 ods. 2 až 4, 6 až 8.

 

Ďalšie náležitosti

Návrh na vklad do katastra

Ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu, je prirodzene potrebné uviesť údaj o mieste a dátume zverejnenia. Pokiaľ navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej podobe, je potrebné k návrhu priložiť aj žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky.

Rovnako je možnosť požiadať o urýchlené konanie o vklade do katastra. No samozrejme bude vás to stáť viac peňazí (266 €, pokiaľ podávate žiadosť elektronicky tak 133 €).

 

Prílohy návrhu na vklad

Dôležitou súčasťou je aj označenie príloh. Minimálne tak uľahčíte úradníkom ich prácu. A priložené prílohy musia byť vždy ako originály alebo úradne osvedčené kópie.

 

Prílohy návrhu na vklad v zmysle § 30 ods. 4 katastrálneho zákona :

 • Kúpno-predajná zmluva (2x),
 • listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti (napríklad o osvedčenie o dedičstve),
 • identifikácia parciel,
 • plnomocenstvo (ak je niektorý z účastníkov konania zastúpený splnomocnencom),
 • oznámenie o návrhu na vklad,
 • poverenie právnickej osobyudelené jej zamestnancovi (ak je účastníkom konania o návrhu na vklad právnická osoba),
 • čestné vyhlásenieo splnení podmienok podľa § 59a Obchodného zákonníka (ak návrh podáva akciová spoločnosť),
 • listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie o návrhu na vklad (napríklad geometrický plán).

obrázky: unsplash.com

 

Predávate nehnuteľnosť? Naši skúsení realitní makléri vám poradia ako to spraviť bez chýb.

 

img

Timea Gruszecká

Súvisiace články

Prenesenie záložného práva na inú nehnuteľnosť

V súčasnosti je väčšina nehnuteľností zaťažená hypotékou. Čo však v prípade, že...

Čítať ďalej
Timea Gruszecká
Timea Gruszecká

Kedy realitný maklér robí málo pre predaj nehnuteľnosti

Viaceré negatívne skúsenosti ľudí hovoria, že existujú realitné kancelárie, ktorý predaj...

Čítať ďalej
Timea Gruszecká
Timea Gruszecká

Ako zistiť cenu nehnuteľnosti

Stanovenie ceny nehnuteľnosti je prvá vec, ktorú budete pri predaji bytu či domu riešiť. No...

Čítať ďalej
Timea Gruszecká
Timea Gruszecká