Niekoho ste stratili, ale nás ste práve našli...
...otvoríme Vám dvere k novému bývaniu.
Slideshow
Rozvádzate sa...
...otvoríme Vám dvere k novému bývaniu.
Slideshow
Rodina sa rozrastá...
...otvoríme Vám dvere
k novému bývaniu.
Slideshow
Ak nás oslovíte, nič ďalej neriešite...
...otvoríme Vám dvere
k novému bývaniu
Slideshow
Aby Vám niekto rozumel...
...otvoríme Vám dvere k novému bývaniu
Slideshow

Obchodné podmienky pre aukcie

Zásady a pravidlá aukcie

I.

Predmet činnosti spoločnosti

Obchodná spoločnosť AMAZON REAL STUDIO s.r.o., so sídlom: 040 01 Košice, Hlavná 74, IČO: 45 484 571, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddieli: Sro, vložke č. 25459/V (ďalej aj ako „sprostredkovateľ“), sa zaoberá sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti predaja nehnuteľností. Jedným zo spôsobov realizácie tejto činnosti je prevádzkovanie internetovej stránky www.amazonreal.sk a sprostredkovanie predaja nehnuteľností vo forme aukcií. Na predmetných aukciách sa môžu zúčastňovať iba osoby, ktoré sa zaregistrovali na predmetnej stránke a podpísali so sprostredkovateľom zmluvu o sprostredkovaní.


II.

Spôsob registrácie a účasti na aukcii

Osoba, ktorá chce prostredníctvom sprostredkovateľa predať nehnuteľnosť (ďalej aj ako „predávajúci záujemca“) a osoba, ktorá chce prostredníctvom sprostredkovateľa nehnuteľnosť kúpiť (ďalej aj ako „kupujúci záujemca“), sa musí najprv zaregistrovať na internetovej stránke sprostredkovateľa. Registrácia je bezplatná a uskutočňuje sa vyplnením a elektronickým odoslaním registračného formulára. Následne je predávajúci záujemca kontaktovaný sprostredkovateľom v lehote do 3 dní odo dňa zaslania registračného formulára a na základe dohody so sprostredkovateľom uzavrie Zmluvu o sprostredkovaní (ďalej aj ako „sprostredkovateľská zmluva“).


III.
Predávajúci záujemca

Predávajúcim záujemcom môže byť len vlastník nehnuteľnosti, ktorý v prípade, že ide o fyzickú osobu musí mať 18 rokov. V prípade, ak ide o nehnuteľnosť, ktorá je v spoluvlastníctve viacerých osôb, postačí ak registračný formulár vyplní jeden zo spoluvlastníkov so súhlasom ostatných spoluvlastníkov. Sprostredkovateľskú zmluvu so sprostredkovateľom však musia uravrieť všetci spoluvlastníci, prípadne niektorý z nich splnomocnený na to osobitným plnomocenstvom, pričom podpis splnomocniteľov musí byť úradne osvedčený.

IV.
Kupujúci záujemca

Kupujúcim záujemcom môže byť právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov.

V.
Začiatok aukcie

 1. Sprostredkovateľ najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa podpísania Zmluvy o sprostredkovaní s predávajúcim záujemcom overí v katastri nehnuteľností vlastníctvo predávajúceho k predmetnej nehnuteľnosti.
 2. Po vyššie uvedenom preverení vlastníctva predávajúceho záujemcu sprostredkovateľ zverejní na svojej internetovej stránke ponuku predaja a zaháji tak aukciu. Tento deň sa považuje za deň začatia aukcie.

V.
Prehliadky nehnuteľností

Prehliadky nehnuteľností pre kupujúceho záujemcu sa uskutočňujú na základe dohody so sprostredkovateľom.

VI.
Hlavné zásady predaja v aukcii

 1. Účelom aukcie je získať pre predávajúceho záujemcu takého kupujúceho záujemcu, ktorý je ochotný za nehnuteľnosť zaplatiť najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola dosiahnutá v aukcii. Predávajúci záujemca je v zmysle sprostredkovateľskej zmluvy povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim záujemcom, ktorý sa stal víťazom aukcie alebo ktorý urobil podanie vo výške, ktoré sa minimálne rovná cene pre rýchly predaj.
 2. Predávajúci záujemca určuje v rámci aukcie vyvolávaciu cenu, na ktorej sa aukcia začína. Predávajúci záujemca môže popri vyvolávacej cene stanoviť aj vyhradenú cenu ako aj cenu pre rýchly predaj. Vyhradená cena je minimálna cena, za ktorú je predávajúci ochotný nehnuteľnosť predať., dosiahnutím tejto ceny sa aukcia nekončí. Cena pre rýchly predaj je cena, pri ktorej dosiahnutí alebo prekročení sa aukcia končí.
 3. Predávajúci záujemca nesmie do aukcie týkajúcej sa nehnuteľnosti, ktorú ponúka zasahovať osobne ani sprostredkovane.
 4. Počas trvania aukcie nesmie predávajúci záujemca ponúkať na predaj iným spôsobom.
 5. Aukcia nie je dobrovoľnou dražbou podľa zákona č. 527/2002 Z.z.


VII.
Použité pojmy

Vysvetlenie pojmov:

Kupujúci záujemca - osoba, ktorá uzavrela so sprostredkovateľom Zmluvu o sprostredkovaní a ktorá sa zúčastní aukcie s cieľom nehnuteľnosť kúpiť.
Predávajúci záujemca – osoba, ktorá uzavrela so sprostredkovateľom Zmluvu o sprostredkovaní, a ktorá nehnuteľnosť ponúka na predaj.
Vyvolávacia cena - zverejnená suma určená predávajúcim záujemcom, na ktorej sa aukcia začína.
Cena pre rýchly predaj - trvale zverejnená nemenná suma určená predávajúcim záujemcom. Aukcia sa končí tým, že bola táto suma v aukcii dosiahnutá.
Podanie – suma, ktorú kupujúci záujemca za nehnuteľnosť ponúka.
Minimálne podanie – zverejnená a v priebehu aukcie stále aktualizovaná suma, ktorú je minimálne potrebné ponúknuť pri ďalšom podaní. V priebehu aukcie sa výška minimálneho podania automaticky určí podľa aktuálnej ceny.
Minimálne prihodenie – najmenšia suma, o ktorú kupujúci záujemca pri svojom podaní musí zvýšiť aktuálnu cenu. Výšku minimálneho prihodenia určí sprostredkovateľ v závislosti od výšky vyvolávacej ceny.
Aktuálna cena – zverejnená a v priebehu aukcie sa meniaca suma, ktorá predstavuje v danom momente najvyššie podanie.
Víťaz aukcie - osoba, ktorá urobila najvyššie podanie v aukcii pokiaľ ním bola dosiahnutá alebo prevýšená vyhradená cena. Pokiaľ je viac takých osôb, ten kto urobil najvyššie podanie ako prvý.
Aukčná cena - výsledná cena aukcie, ktorá sa rovná aktuálnej cene pri ukončení aukcie.

VIII.
Priebeh aukcie

 1. Aukcie sa môžu zúčastniť len kupujúci záujemcovia zaregistrovaní sprostredkovateľom, ktorí uzavreli so sprostredkovateľom sprostredkovateľskú zmluvu podľa Čl. II. Zásad a pravidiel aukcie.
 2. Po podpísaní sprostredkovateľskej zmluvy podľa Čl. II. Zásad a pravidiel aukcie a zaplatení preddavku určeného v sprostredkovateľskej zmluve, zašle sprostredkovateľ kupujúcemu záujemcovi e - mailom heslo, pod ktorým sa bude do aukcie prihlasovať.
 3. Sprostredkovateľ je oprávnený odoprieť ďalšiu účasť kupujúceho predávajúceho na aukcii počas trvania aukcie v prípade uvedenia nesprávnych alebo neúplných údajov pri registrácii zo strany kupujúceho záujemcu, v prípade porušovania práv tretích osôb kupujúcim záujemcom v súvislosti užívaním internetovej stránky sprostredkovateľa a v prípade porušenia sprostredkovateľskej zmluvy alebo Zásad a pravidiel aukcie zo strany kupujúceho záujemcu.
 4. Minimálna doba aukcie sú 2 mesiace, maximálna doba aukcie je 4 mesiacov. Aukcia môže byť ukončená pred uplynutím minimálnej doby v prípade, že bola dosiahnutá cena pre rýchly predaj.
 5. Aukcia sa začína dňom určeným v sprostredkovateľskej zmluve uzavretej medzi sprostredkovateľom a predávajúcim záujemcom. Na internetovej stránke sprostredkovateľa zobrazia tieto údaje týkajúce sa aukcie:
  • číslo aukcie
  • vyvolávacia cena
  • aktuálna cena
  • údaj o tom, či bola určená vyhradená cena, a údaj o tom, či už bola dosiahnutá, resp. prekonaná
  • cena pre rýchly predaj, pokiaľ bola určená predávajúcim záujemcom
  • deň začatia aukcie a deň ukončenia aukcie
  • popis nehnuteľností, ktoré sú predmetom aukcie a fotodokumentácia, resp. iné ich zobrazenie
  • termíny prehliadok nehnuteľnosti
 6. Pre kupujúceho záujemcu, ktorý uzavrel sprostredkovateľskú zmluvu so sprostredkovateľom, zaplatil preddavok určený v sprostredkovateľskej zmluve a bolo mu zo strany sprostredkovateľa pridelené heslo na prihlasovanie sa do aukcie, sa zobrazia tieto údaje:
  • výška minimálneho podania
  • aktuálna cena

IX.
Ukončenie aukcie

 1. Pokiaľ sa aukcia neskončila dosiahnutím ceny pre rýchly predaj, končí sa dňom určeným v sprostredkovateľskej zmluve medzi kupujúcim záujemcom a sprostredkovateľom, pričom ide o termín, ktorý nemožno predĺžiť. V prípade, že sa nehnuteľnosť nepodarilo prostredníctvom predmetnej aukcie predať, je možné uzavrieť novú sprostredkovateľskú zmluvu medzi predávajúcim záujemcom a sprostredkovateľom podľa ich vzájomnej dohody.
 2. V prípade, ak v rámci aukcie nebola dosiahnutá vyhradená cena, oznámi túto skutočnosť sprostredkovateľ predávajúcemu záujemcovi ako aj kupujúcim záujemcom.
 3. Po úspešnom ukončení aukcie oznámi sprostredkovateľ víťazovi aukcie a predávajúcemu záujemcovi výsledky aukcie. Ostatným kupujúcim záujemcom sprostredkovateľ oznámi, že sa nestali víťazom aukcie.
 4. V prípade, ak v primeranej dobe nie je medzi predávajúcim záujemcom a víťazom aukcie uzavretá kúpna zmluva, môžu byť na základe dohody sprostredkovateľa a predávajúceho záujemcu oslovení ďalší kupujúci záujemcovia, ktorí sa aukcie zúčastnili a nestali sa jej víťazom.
 5. Následné rokovanie medzi predávajúcim záujemcom a víťazom aukcie alebo iným kupujúcim záujemcom o kúpnej zmluve na nehnuteľnosť sa uskutočnia podľa pokynov sprostredkovateľa.
 6. Kúpnou cenou, za ktorú sa podľa kúpnej zmluvy nehnuteľnosť predá víťazovi aukcie je aukčná cena.
 7. Kúpnou cenou, za ktorú sa podľa kúpnej zmluvy nehnuteľnosť predá inému kupujúcemu záujemcovi ako víťazovi aukcie je minimálne vo výške najvyššieho podania, ktoré tento kupujúci záujemca v aukcii urobil
 8. Kúpnou cenou, za ktorú sa podľa kúpnej zmluvy nehnuteľnosť predá kupujúcemu záujemcovi, ktorý urobil podanie vo výške rovnajúcej sa cene pre rýchly predaj, alebo podanie vo výške prevyšujúcej cenu pre rýchly predaj, je cena pre rýchly predaj, prípadne suma prevyšujúca cenu pre rýchly predaj.


X.
Provízia sprostredkovateľa

 1. Sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti pre predávajúceho záujemcu prostredníctvom aukcie je bezodplatné.
 2. Kupujúci záujemca je povinný sprostredkovateľovi za sprostredkovanie zaplatiť províziu vo výške 3 % z kúpnej ceny, spôsobom a v lehote podľa sprostredkovateľskej zmluvy.


XI.
Zodpovednosť

 1. Sprostredkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov týkajúcich sa popisu nehnuteľností na svojej internetovej stránke.
 2. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú tým, že nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy aj v prípade, že aukcia bola úspešná.
 3. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú technickou poruchou alebo údržbou svojej internetovej stránky.
 4. Sprostredkovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch aukciu zrušiť, pričom nezodpovedá za vzniknutú škodu.
 5. Predávajúci záujemca ako aj kupujúci záujemca zodpovedá za škodu spôsobenú uvádzaním nepravdivých údajov pri registrácii a v priebehu aukcie. Sprostredkovateľ je oprávnený odoprieť ich ďalšiu účasť na aukcii počas trvania aukcie v prípade uvedenia nesprávnych alebo neúplných údajov pri registrácii, v prípade porušovania práv tretích osôb v súvislosti užívaním internetovej stránky sprostredkovateľa, a v prípade porušenia sprostredkovateľskej zmluvy alebo Zásad a pravidiel aukcie zo ich strany.

XII.
Ochrana osobných údajov

Predávajúci záujemca ako aj kupujúci záujemca pri registrácii udeľujú súhlas s použitím ich osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Luxusné bývanie na vidieku [ID344]
Luxusné bývanie na vidieku
Lokalita : Košice- okolie ,Poproč
Operácia : Predaj
Rozmer : 716 m2
Cena : 300 000.00 €
Stavba vo Veľkých Kapušanoch čaká na nového majiteľa [ID304]
Stavba vo Veľkých Kapušanoch čaká na nového majiteľa
Lokalita : Okres Michalovce - Veľké Kapušany
Operácia : Predaj
Rozmer : 4534 m2
Cena : 250 000.00 €
Tehlový byt v starom meste [ID362]
Tehlový byt v starom meste
Lokalita : Košice I - Staré mesto
Operácia : Predaj
Rozmer : 62 m2
Cena : 90 000.00 €